Skip to main content

Evenementenvoorwaarden

Hieronder vind je de algemene reserveringsvoorwaarden van Stichting Opwekking. Deze voorwaarden gelden voor elke reservering die je bij Stichting Opwekking maakt.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Evenement: het betreffende evenement dat georganiseerd wordt door Stichting Opwekking.

1.2 Organisator: Stichting Opwekking gevestigd te Putten waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

2. Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het evenement volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.

2.3 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd, annuleren is dus niet mogelijk.

2.4 Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden tot uiterlijk twee weken voor datum van het evenement. Hiervoor is het mogelijk om gebruik te maken van TicketSwap.

2.5 Stichting Opwekking kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Stichting Opwekking is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.2 Stichting Opwekking is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer vrijwaart Stichting Opwekking voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5 De deelnemer vrijwaart Stichting Opwekking voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Opwekking voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

5. Persoonsgegevens

5.1 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Opwekking opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar te maken door middel van e-mail, waarna Stichting Opwekking het verstrekken van de gegevens zal stopzetten.

5.2 Stichting Opwekking vindt de privacybescherming van de bezoekers van haar evenementen belangrijk en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van de deelnemer om. Door persoonsgegevens in te voeren op de website gaat de deelnemer ermee akkoord dat Opwekking diens gegevens in overeenstemming met dit privacystatement gebruikt. Opwekking houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ons volledige privacystatement vind je hier.

Kampeervoorwaarden

 1. De kampeerterreinen zijn toegankelijk vanaf vrijdagmorgen 09.00 uur op de dag van de start van de conferentie.

 2. Plaats je tent of caravan tegen de lijnen die daarvoor op het veld zijn aangebracht. Zorg dat de tussenpaden tussen de tenten te allen tijde toegankelijk blijven voor eventuele hulpdiensten (min. 3 meter). Grotere groepstenten moeten zodanig geplaatst worden dat ook hier de paden toegankelijk blijven. Onze medewerkers hebben de opdracht om (party)tenten, caravans en vouwwagens die op onjuiste wijze zijn neergezet, te laten verplaatsen. 3. Parkeer je auto direct na het lossen van je spullen of het afkoppelen van je caravan op de parkeerplaats aan de overzijde van de provinciale weg. Het conferentieterrein blijft autovrij. Op het hele terrein geldt een wegsleepregeling voor auto’s die verkeerd zijn geparkeerd. De kosten van wegslepen en eventuele beschadigingen daarbij zijn voor eigen risico en voor eigen rekening. Auto’s die als kampeerauto op de kampeervelden blijven staan, moeten als zodanig geregistreerd staan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 4. Het ontsteken van een open vuur is verboden, evenals barbecueën of het gebruik maken van (tent-)houtkachels. Controleer gastoestellen op lekkage, verwissel geen flessen als er vuur in de buurt is. Je gasinstallatie moet voldoen aan de wettelijke eisen. Gasslangen en drukregelaars kunnen gecontroleerd worden. Op gasslangen moet het productiejaar duidelijk zichtbaar zijn. Gasslangen mogen niet ouder zijn dan volgens de productspecificatie is toegestaan met een maximum van 10 jaar. Een drukregelaar mag maximaal 5 jaar oud zijn. Het is niet toegestaan om eigen aggregaten voor het opwekken van elektriciteit op het terrein te gebruiken.

 5. Aggregaten, generatoren, zware accu’s (groter dan voor fietsen of standaard aanwezig in campers), grotere powerbanks dan nodig voor telefoons/tablets en zonnepanelen zijn verboden.

 6. Laat de toiletten en de doucheruimtes na gebruik netjes achter. Afwassen dien je op je eigen kampeerplek te doen.

 7. Om geluidshinder te voorkomen is het niet mogelijk om tussen 01.00 en 06.00 uur ’s nachts te douchen.

 8. Het is belangrijk dat iedere kampeerder zelf een WA-verzekering heeft afgesloten, eventueel aangevuld met een reis- of ongevallenverzekering. Opwekking kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

 9. Indien de conferentie door overmacht van de organisatie niet door kan gaan, zal Opwekking geen registratiegelden retourneren. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering.

Huishoudelijk reglement

 1. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij het negeren van deze regels worden er maatregelen genomen die kunnen leiden tot het moeten verlaten van het terrein.

 2. Op de kampeervelden is een maximum toegestane snelheid van 15 km/uur van kracht. Denk aan de vele voetgangers en volg de instructies van verkeersregelaars op! Bij drukte op het evenemententerrein kan er besloten worden om het gemotoriseerde verkeer tijdelijk stil te leggen.

 3. In en rondom de programmatenten en het sanitair mag niet worden gerookt.

 4. Vanuit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij om kinderwagens en buggy’s neer te zetten op de daarvoor aangewezen locatie. (Nood)deuren en looppaden mogen hierbij niet geblokkeerd worden. Kinderwagens en buggy’s kunnen alleen worden meegenomen in publiekslocaties indien noodzakelijk.

 5. Houd de terreinen netjes en deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 6. Huisdieren mogen geen overlast geven op het terrein.

 7. Wees niet luidruchtig en stoor anderen niet door luid te praten of te zingen. We streven ernaar dat het tussen 01.00 en 07.00 uur op alle terreinen stil is. Jongeren die uit de avondprogramma’s komen, dienen zo rustig mogelijk naar hun eigen tent/caravan te gaan.

 8. Het is niet toegestaan om alcoholische drank, stimulerende middelen, waterpijpen of bij wet verboden attributen mee te nemen en/of te gebruiken. Security heeft de bevoegdheid om (tas)controles uit te voeren. Als deze middelen ondanks dit verbod worden aangetroffen, is de eigenaar verplicht om deze af te geven aan de security en worden deze vernietigd. Bij het aantreffen van (soft)drugs zullen deze in beslag worden genomen; indien de landelijk gedoogde hoeveelheid wordt overschreden, wordt de politie ingeschakeld.

 9. Het is niet toegestaan om drones mee te nemen naar de Pinksterconferentie. Gebruik van drones boven het conferentieterrein is strikt verboden.

 10. Het is niet toegestaan om gebruiksvoorwerpen zoals een paraplu, parasol, vlaggenstok,(klap)stoel of bolderkar mee te nemen naar activiteiten op het Sing-interrein.

 11. Het is niet toegestaan om te zwemmen in het open water op het evenemententerrein.

 12. Het betreden van het Walibi Hollandterrein zonder geldig toegangsbewijs is niet toegestaan. Bij overtreden van de regel worden er door Walibi Holland sancties opgelegd.

 13. Voor jouw en onze veiligheid is er cameratoezicht aanwezig.

 14. Op het terrein worden foto’s en video’s gemaakt voor pr-doeleinden. Wil je niet in beeld komen, dan zijn er in de samenkomsttent cameravrije zones.

 15. Als het huishoudelijk reglement of de kampeervoorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie Stichting Opwekking. 

Voor het laatst aangepast op 22 april 2024.